Zamknięty zostanie przejazd ul. Fabryczną od strony skrzyżowania z ul. Joselewicza w kierunku ul. Śródmiejskiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z kolejnym etapem budowy sieci ciepłowniczej realizowanej przez firmę Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., od dnia 27 listopada (piątek) od godz. 18.00 do 30 listopada (poniedziałek) do godz. 6.00 zamknięty zostanie przejazd ul. Fabryczną od strony skrzyżowania z ul. Joselewicza w kierunku ul. Śródmiejskiej.

Na czas realizacji robót, dojazd do zamkniętego odcinka ul. Fabrycznej (tj. pomiędzy ul. Joselewicza a ul. Śródmiejską) umożliwiony zostanie od strony ul. Śródmiejskiej. Na ww. odcinku ul. Fabrycznej zostanie tymczasowo wprowadzony ruch dwukierunkowy – wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Roboty związane z budową przyłącza hydrantowego w obrębie skrzyżowania ul. Cegielnianej z ul. Asnyka

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 24 listopada  br. (wtorek) rozpoczną się roboty związane z budową przyłącza hydrantowego w obrębie skrzyżowania ul. Cegielnianej z ul. Asnyka.

Roboty prowadzone będą na ww. skrzyżowaniu oraz na około 50 m odcinku ul. Cegielnianej (od strony ul. Ostrowskiej). Z uwagi na lokalizację przyłącza hydrantowego w jezdni ul. Cegielnianej, na czas realizacji robót na odcinku objętym robotami zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu (w kierunku ul. Asnyka).

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Roboty związane z przebudową drogi osiedlowej przebiegającej przy targowisku „Dobrzec”

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że z dniem 23 listopada br. (poniedziałek) rozpoczną się roboty związane z przebudową drogi osiedlowej przebiegającej przy targowisku „Dobrzec” na terenie osiedla Dobrzec.

Robotami objęty zostanie odcinek od wjazdu na targowisko „Dobrzec” do ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Na czas realizacji robót na ww. odcinku objętym robotami zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu (w kierunku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego).

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Bez przycisków dla pieszych i rowerzystów. Zielone światło zapali się automatycznie

W celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa podjęta została decyzja o wyłączeniu przycisków służących do wzbudzania zielonego światła na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów.

Piesi i rowerzyści nie muszą już dotykać przycisków. Przyciski zostaną wyłączone. Zielone światło będzie się zapalało automatycznie w każdym cyklu. Służby MZDiK rozpoczęły już wprowadzenie zmian w programach sterowników sygnalizacji świetlnych.

Powyższe rozwiązanie zostanie wprowadzone od godziny 10:00 w dniu dzisiejszym tj. 12.11 br – do odwołania.

14 listopada br. (sobota) umożliwiony zostanie wyjazd z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w ul. Podmiejską

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że z dniem 14 listopada br. (sobota) umożliwiony zostanie wyjazd z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w ul. Podmiejską – jednakże wyłącznie w prawo w kierunku Ronda Westerplatte.

O zmianach w organizacji ruchu w kolejnych etapach robót związanych z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Prace związane z budową sieci ciepłowniczej w ul. Joselewicza

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w dniu 12 listopada br. (czwartek) rozpoczną się w ul. Joselewicza prace związane z budową sieci ciepłowniczej realizowanej przez firmę Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. Z uwagi na lokalizację robót, połączenie ul. Joselewicza z ul. Fabryczną będzie całkowicie zamknięte dla ruchu kołowego. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy ul. Joselewicza będzie możliwy wyłącznie od strony ul. Pułaskiego.

Według deklaracji wykonawcy robót, planowane przywrócenie przejezdności ul. Joselewicza nastąpi do 18 listopada br.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Uzgodnienie zasad i warunków korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Kalisz

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

Uzgodnienie zasad i warunków korzystania z przystanków,
których właścicielem jest Miasto Kalisz

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W KALISZU

WYDZIAŁ LICENCJI I KONTROLI

ul. Dworcowa 1, 62-800 Kalisz
tel. 723183001

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

OPŁATY:

1. Opłata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo:

17 zł

Opłatę można wnieść:

 • przelewem na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa za pełnomocnictwo

UWAGI:

 1. Przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać do wglądu oryginały tych dokumentów.
 2. Złożyć wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i odebrać uzgodnienie w imieniu przedsiębiorcy może osoba, która posiada:
 3. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
 4. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.:
  1. oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
  1. oryginał umowy spółki,
  1. statut jednostki lub podmiotu.
 5. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie oraz udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.
 6. Przewoźnik zobowiązany jest do przestrzegania rozkładu jazdy, zatrzymywania się na przystankach wyłącznie w celu i na czas konieczny do umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Postój autobusu możliwy jest wyłącznie na pętlach autobusowych lub przystankach początkowym i końcowym,
  o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu miejsca.
 7. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest odpłatne. Stawki opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych określone zostały w uchwale nr XV/184/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz.
 8. Opłatę miesięczną stanowiącą iloczyn ilości zatrzymań w ciągu miesiąca (zgodnie z rozkładem jazdy) oraz stawki opłaty za jedno zatrzymanie, operator/przewoźnik zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy, w ciągu 15 dni, po zakończeniu miesiąca, za który dokonywane jest wyliczenie opłaty miesięcznej.
 9. Udostępnienie (uzgodnienie) przystanków komunikacyjnych może zostać cofnięte w przypadku stwierdzenia:
 10. nieprzestrzegania rozkładu jazdy i przez to utrudniania korzystania z przystanków przez innych
  użytkowników,
 11. wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,
 12. stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności poprzez blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym użytkownikom,
 13. niepowiadomienia o zmianie rozkładu jazdy lub listy przystanków, z których przewoźnik korzysta,
 14. zaprzestania działalności w zakresie przewozu osób.
 15. Pozostałe warunki organizator szczegółowo określa w wydanym przewoźnikowi uzgodnieniu zasad korzystania z przystanków.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.).
 2. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2019 poz. 2475 z późn. zm.).
 3. Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012
  w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. 2018 r., poz. 202).
 4. Uchwała Nr XXXIX/528/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
  z późn. zm.
 5. Uchwała nr XV/184/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ul. Złotej 43. Z administratorem można kontaktować się: listownie:
62-800 Kalisz ul. Złota 43, telefonicznie: +48 62 / 598 52 00 lub e-mailowo: sekretariat@mzdik.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Można się z nim kontaktować: listownie: 62-800 Kalisz ul. Złota 43, telefonicznie: +48 62 / 598 52 00 lub e-mailowo: iod@mzdik.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu załatwienia sprawy, której dotyczy wniosek na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (obowiązek wynikający z przepisów ustawy o transporcie drogowym z dnia
6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.).

Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane w mogą być przekazywane podmiotom, z usług których będzie korzystał Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w Kaliszu w celu realizacji wniosku.

Przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do załatwienia sprawy wskazanej we wniosku, do której dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 • Wykaz przystanków komunikacyjnych.

Zmiana wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką z powodu zmiany pojazdu.

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

Zmiana wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką z powodu zmiany pojazdu.
(dotyczy licencji wydanej po dniu 01.01.2020 r.)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W KALISZU

WYDZIAŁ LICENCJI I KONTROLI

ul. Dworcowa 1, 62-800 Kalisz
tel. 723183001

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o zmianę wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką z powodu zmiany pojazdu.
 2. Wykaz pojazdów.
 3. Wykaz zmienianych pojazdów.
 4. Wyciąg z CEIDG / KRS-u.
 5. Dowód uiszczenia opłaty.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

OPŁATY:

 1. Opłata administracyjna za zmianę wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:
Okres ważności licencji w latach: Opłata za wypis z licencji
od 2 do 15 lat 22 zł
od 16 do 30 lat 27,50 zł
od 31 do 50 lat 33 zł

Opłatę można wnieść:

 • przelewem na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. nr 04 1020 2212 0000 5702 0387 6125 – opłata administracyjna za zmianę wypisu z licencji taxi.
 • Opłata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo:

17 zł

Opłatę można wnieść:

 • przelewem na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa za pełnomocnictwo.

UWAGI:

 1. Opłatę za zmianę wypisu z licencji uiszcza się przed złożeniem wniosku.
 2. Złożyć wniosek o zmianę wypisu z licencji oraz odebrać wypis z licencji w imieniu przedsiębiorcy może osoba, która posiada:
 3. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
 4. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.:
  1. oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
  1. oryginał umowy spółki,
  1. statut jednostki lub podmiotu.
 5. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie oraz udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r.
w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 916).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia  2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2463).

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2013 r.,poz. 713).

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ul. Złotej 43. Z administratorem można kontaktować się: listownie:
62-800 Kalisz ul. Złota 43, telefonicznie: +48 62 / 598 52 00 lub e-mailowo: sekretariat@mzdik.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Można się z nim kontaktować: listownie:
62-800 Kalisz ul. Złota 43, telefonicznie: +48 62 / 598 52 00  lub e-mailowo: iod@mzdik.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu załatwienia sprawy, której dotyczy wniosek na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (obowiązek wynikający z przepisów ustawy o transporcie drogowym z dnia

6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm).

Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane w mogą być przekazywane podmiotom, z usług których będzie korzystał Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w Kaliszu w celu realizacji wniosku.

Przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do załatwienia sprawy wskazanej we wniosku, do której dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. Wniosek o zmianę wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką z powodu zmiany pojazdu.
 2. Wykaz pojazdów.
 3. Wykaz zmienianych pojazdów.

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
(dotyczy licencji wydanej po dniu 01.01.2020 r.)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W KALISZU

WYDZIAŁ LICENCJI I KONTROLI

ul. Dworcowa 1, 62-800 Kalisz
tel. 723183001

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 2. Wyciąg z CEIDG / KRS-u.
 3. Dowód uiszczenia opłaty.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

OPŁATY:

 1. Opłata administracyjna za zmianę licencji i wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:
Okres ważności licencji w latach: Opłata za zmianę licencji Opłata za zmianę wypisu z licencji Razem
od 2 do 15 lat 20 zł 10 zł 30 zł
od 16 do 30 lat 25 zł 12,50 zł 37,50 zł
od 31 do 50 lat 30 zł 15 zł 45 zł

Opłatę można wnieść:

 • przelewem na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. nr 04 1020 2212 0000 5702 0387 6125 – opłata administracyjna za zmianę licencji taxi.
 • Opłata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo:

17 zł

Opłatę można wnieść:

 • przelewem na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa za pełnomocnictwo.

UWAGI:

 1. Opłatę za zmianę licencji i wypisu z licencji uiszcza się przed złożeniem wniosku.
 2. Złożyć wniosek o zmianę licencji i wypisu z licencji oraz odebrać licencję i wypis z licencji w imieniu przedsiębiorcy może osoba, która posiada:
 3. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
 4. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.:
  1. oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
  1. oryginał umowy spółki,
  1. statut jednostki lub podmiotu.
 5. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie oraz udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.
 6. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym  – przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej  lub w postaci elektronicznej  organowi, który udzielił licencji zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 7. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r.
w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 916).

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2013 r.,poz. 713).

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ul. Złotej 43. Z administratorem można kontaktować się: listownie:
62-800 Kalisz ul. Złota 43, telefonicznie: +48 62 / 598 52 00 lub e-mailowo: sekretariat@mzdik.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Można się z nim kontaktować: listownie:
62-800 Kalisz ul. Złota 43, telefonicznie: +48 62 / 598 52 00  lub e-mailowo: iod@mzdik.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu załatwienia sprawy, której dotyczy wniosek na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (obowiązek wynikający z przepisów ustawy o transporcie drogowym z dnia

6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm).

Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane w mogą być przekazywane podmiotom, z usług których będzie korzystał Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w Kaliszu w celu realizacji wniosku.

Przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do załatwienia sprawy wskazanej we wniosku, do której dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W KALISZU

WYDZIAŁ LICENCJI I KONTROLI

ul. Dworcowa 1, 62-800 Kalisz

tel. 723183001

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:

 1. Zawiadomienie powinno być złożone nie później niż przed upływem 14 dni od dnia w którym rozpoczęty został okres zawieszenia.
 2. Przewoźnik drogowy może zawiesić wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 3. Zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji dokonuje się w przypadku, gdy wykonywanie transportu drogowego zostało zawieszone na okres przekraczający 3 miesiące, proporcjonalnie do okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu
i warunków zwrotu części opłat za wydanie licencji i wypisów w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz. U. z 2010 r., poz. 1255 z późn. zm.).

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ul. Złotej 43. Z administratorem można kontaktować się: listownie:
62-800 Kalisz ul. Złota 43, telefonicznie: +48 62 / 598 52 00 lub e-mailowo: sekretariat@mzdik.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Można się z nim kontaktować: listownie: 62-800 Kalisz ul. Złota 43, telefonicznie: +48 62 / 598 52 00  lub e-mailowo: iod@mzdik.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu załatwienia sprawy, której dotyczy wniosek na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (obowiązek wynikający z przepisów ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.).

Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane w mogą być przekazywane podmiotom, z usług których będzie korzystał Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w Kaliszu w celu realizacji wniosku.

Przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do załatwienia sprawy wskazanej we wniosku, do której dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką