Kolejny etap robót związanych z przebudową ul. Ogrodowej z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych uległ przesunięciu na dzień 12 stycznia

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że zaplanowany na dzień 8 stycznia br. (piątek) kolejny etap robót związanych z przebudową ul. Ogrodowej z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych uległ przesunięciu na dzień 12 stycznia br. (wtorek).

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informowali mieszkańców.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Termin wykonania robót może ulec dalszej zmianie w przypadku utrzymywania się niekorzystnych warunków atmosferycznych.

ul. Ogrodowa – kolejny etap robót drogowych

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 8 stycznia br. (piątek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Ogrodowej.

W tym etapie, prace prowadzone będą na odcinku od al. Wojska Polskiego do posesji Ogrodowa 22. Na czas prowadzenia robót ww. odcinek ul. Ogrodowej zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Dojazd do dalszego odcinka ul. Ogrodowej możliwy będzie jak dotychczas tj. ul. Rycerską oraz ul. Sadową i ul. Szewską.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informowali mieszkańców.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Zmiana nazwy na Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Uchwały nr XXXII/481/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, z dniem 1 stycznia 2021 r. zmienia się nazwa jednostki z : „Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu” na: „Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu”. Dotychczasowy adres, numer NIP, numer Regon oraz numery rachunków bankowych pozostają bez zmian.

Ponadto, wraz ze zmianą nazwy jednostki z dniem 1 stycznia 2021 r. kompetencje z zakresu realizacji zadań dot. publicznego transportu zbiorowego, transportu drogowego (wydawania licencji, zaświadczeń, zezwoleń) oraz usuwania pojazdów z drogi i umieszczania ich na parkingu strzeżonym przejmuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza.

W/w uchwała wraz ze statutem Zarządu Dróg Miejskich jest dostępna pod adresem: https://bip.kalisz.pl/uchwaly/2020_32_481.pdf

Przebudowa ul. Śródmiejskiej – kolejny etap

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 4 stycznia 2021 roku (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Śródmiejskiej w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”.

W tym etapie, prace prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania ul. Narutowicza/św. Stanisława do ul. Franciszkańskiej. Na czas prowadzenia robót ww. odcinek ul. Śródmiejskiej zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Prace obejmą również przebudowę chodników, które będą realizowane po kolei – najpierw po lewej, a następnie po prawej stronie ul. Śródmiejskiej (patrząc od Mostu Kamiennego). Dojazd do dalszego odcinka ul. Śródmiejskiej możliwy będzie jak dotychczas tj. ul. Przechodnią oraz ul. Franciszkańską.

Na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu drogowym:

  1. ul. Śródmiejska na odcinku pomiędzy al. Wolności a ul. Narutowicza/św. Stanisława będzie przywrócona dla ruchu kołowego.
  2. w ul. Narutowicza, ul. św. Stanisława oraz w ul. Kazimierzowskiej (odc. Sukiennicza/Most Trybunalski) zostanie przywrócona pierwotna organizacja ruchu.
  3. na skrzyżowaniu ul. Sukienniczej z ul. Kazimierzowska/Most Trybunalski – sygnalizacja świetlna zostanie przełączona w kolorowy tryb pracy.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

W dniach 28-31 grudnia br. prowadzone będą prace w obrębie skrzyżowania z ul. Fabryczna/Kościuszki.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w dniach 28-31 grudnia br. prowadzone będą prace związane z budową przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Śródmiejskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Fabryczna/Kościuszki.

Pierwszy etap obejmie wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej po prawej stronie ul. Śródmiejskiej (patrząc od strony Rogatki) przy jednoczesnym zamknięciu połączenia ul. Fabrycznej z ul. Śródmiejską.

Drugi etap obejmie wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej po lewej stronie ul. Śródmiejskiej (patrząc od strony Rogatki) oraz na ul. Kościuszki przy utrzymaniu zamknięcia połączenia ul. Fabrycznej z ul. Śródmiejską.

Na czas obu powyższych etapów robót ul. Fabryczna na odcinku pomiędzy ul. Joselewicza a ul. Śródmiejską będzie ulicą bez przejazdu (tzw. ślepą) i obowiązywał będzie na niej ruch dwukierunkowy. Wyznaczone zostaną również stosowne objazdy od strony ul. Czaszkowskiej i ul. Zacisze.

W ostatnim etapie prace prowadzone będą po prawej stronie ul. Kościuszki. Ruch kołowy będzie utrzymany. Otwarte zostanie również połączenie ul. Fabrycznej z ul. Śródmiejską.

Całość robót będzie prowadzona przy utrzymaniu ruch kołowego i pieszego w ul. Śródmiejskiej.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Kolejny etap prac związanych z rozbudową ul. Ogrodowej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 14 grudnia br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap prac związanych z rozbudową ul. Ogrodowej.

W tym etapie prace prowadzone będą na odcinku od posesji przy ul. Ogrodowej 26 do posesji przy ul. Ogrodowej 22. Na czas robót  wprowadzone zostaną następujące zmiany                     w organizacji ruchu:

  1. odcinek ul. Ogrodowej objęty robotami zostanie wyłączony z ruchu kołowego,
  2. dojazd do nieruchomości przy ul. Ogrodowej 23 i 23A możliwy będzie wyłącznie od strony al. Wojska Polskiego – przez teren Centrum Handlowego „Bursztyn” (bez możliwości parkowania na terenie C.H. „Bursztyn”),
  3. przywrócona zostanie możliwość wjazdu na teren osiedla Ogrody od strony ul. Rycerskiej (skrzyżowanie ul. Rycerska/Ogrodowa zostanie przywrócone dla ruchu kołowego),
  4. odcinki ul. Ogrodowej pomiędzy ul. Rycerską a posesją ul. Ogrodowa 26, a także pomiędzy al. Wojska Polskiego a posesją ul. Ogrodowa 22 będą drogami bez przejazdu tzw. „ślepymi”.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informowali mieszkańców.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Więcej o: Budowa ul. Pogodnej – etap III

Budowa ul. Pogodnej – etap III

Inwestycję zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową
nr 35/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 23 listopada 2020 roku w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Cel zadania:

Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych poprzez budowę (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno.

Zakres wykonanej przebudowy:

Zadanie obejmowało 250 mb ulicy Pogodnej (odc. dł. 250 mb od ul. Dalekiej do dz. nr 269). Wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m, obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym oraz rowy odparowujące bezodpływowe.

Okres realizacji prac budowlanych: 14.10.2020r. – 14.11.2020r.

Całkowita wartość zadania: 220 594,52 zł

Kwota dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego: 37 500,00 zł

Wkład własny: 183 094,52 zł

Jednostka realizująca zadanie: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

Przerwa w działaniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Legionów – Nowy Świat – Ułańska.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniu 9 grudnia br. (środa) między godziną 08.00 a 13.00 nastąpi przerwa w działaniu sygnalizacji  świetlnej na skrzyżowaniu ul. Legionów – Nowy Świat – Ułańska.

Powyższe związane jest z planowanymi przez firmę Energa pracami na linii zasilającej stację transformatorową, z której zasilana jest sygnalizacja świetlna. 

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i niedogodności w trakcie prowadzonych prac.

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej

Szanowni Państwo,

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska rozpoczęło prace nad „Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (ang. SUMP), w którym niezwykle ważna od samego początku jest partycypacja społeczna. Dlatego też w pierwszej kolejności chcielibyśmy poznać opinię mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie transportu, ochrony środowiska i zapewnienia lepszej jakości życia.

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej ww. potrzeb oraz rekrutacji do warsztatów online, które zaplanowane są na 8 grudnia br.

Szczegółowe informacje o warsztatach, link do spotkania oraz godzina rozpoczęcia warsztatów zostanie przekazana bezpośrednio osobom, które będą brały udział w spotkaniu.

Aby wziąć udział w warsztacie, należy podczas wypełniania ankiety podać adres mailowy lub numer telefonu.

Prosimy o zgłoszenia do dnia 7 grudnia br.

Link do ankiety: https://www.ankieter.pl/wypelnij/ankiete/id/24110/

Link do informacji na stronie SAKO: http://sako-info.pl/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-wypelnij-ankiete/  

Zależy nam na poznaniu opinii jak największej liczby mieszkańców z terenu AKO.

Wypełnij ankietę – Twój głos ma znaczenie!