Dworzec autobusowy

Lokalizacja Dworca autobusowego 

ul. Podmiejska 2A

62-800 Kalisz

Telefon do dyżurnego ruchu +48 632 768 00 80

Procedura uzyskania uzgodnień zasad korzystania z Dworca Autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2a w Kaliszu.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kalisza
Nr VI/72/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania
z Dworca Autobusowego przez przewoźników publicznego transportu zbiorowego,
z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzony został regulamin korzystania z Dworca Autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2a w Kaliszu. Regulamin określa warunki i zasady obsługi podróżnych oraz dokonywania odpraw w zakresie przewozu osób, bagażu i rzeczy w zakresie obejmującym: przewozy regularne, przewozy regularne specjalne, przewozy okazjonalne i międzynarodowe (plik w załączeniu).

Zatrzymywanie na dworcu dla Przewoźników wykonujących przewozy regularne jest bezpłatne pod warunkiem zawarcia przez Przewoźnika umowy z Miastem Kalisz – Miejskim
Zarządem Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

 

Do pobrania: Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z Dworca Autobusowegoprzy ul. Podmiejskiej 2a w Kaliszu

 

W celu zawarcia umowy należy złożyć wniosek wraz z niżej wymionami załącznikami:

 • Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób;
 • Proponowany rozkład jazdy, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2018 r. poz. 202) zawierający nazwy przystanków określone przez organ zarządzający przystankami;
 • Mapa z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Kalisza.

 

W przypadku zmiany rozkładu jazdy, Przewoźnik zobowiązany jest do podpisania aneksu
do umowy, zmieniającego uzgadniany rozkład jazdy minimum 14 dni przed datą jego obowiązywania.

 

Po podpisaniu umowy Zarządca powiadomi Przewoźnika o numerach wyznaczonych stanowisk
do obsługi kursów.

 

Miejsce składania wniosków:

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
ul. Złota 43, 62-800 Kalisz
e-mail: sekretariat@mzdik.kalisz.pl
telefon: +48 62 59 85 200
faks : +48 62 59 85 201

 

Informację telefoniczną w sprawie uzgodnień korzystania z dworca autobusowego udziela Wydział Komunikacji Miejskiej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu pod nr telefonu +48 723 183 002.

 

W ramach zawartej umowy Zarządca jest upoważniony do pobierania następujących  opłat
od Przewoźnika:

 • Za umieszczenie lub wymianę informacji o rozkładzie jazdy dla pasażera – 40 zł;
 • Za wjazd i odprawę autobusu wykonującego przewozy specjalne – 50 zł;
 • Za naruszenie zasad korzystania z dworca – 100 zł;
 • Za zanieczyszczenie dworca płynami eksploatacyjnymi lub innymi nieczystościami – 150 zł;
 • Za przekroczenie czasu postoju autobusu na stanowisku –10 zł za każde rozpoczęte 15 minut;
 • Za przebywanie autobusu na dworcu powyżej 2 godzin – 100 zł.

 

Tryb odwoławczy:

Ewentualne odwołania należy składać  do Prezydenta Miasta Kalisza, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
 2. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.),
 3. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 nr 5
  poz. 13 z późn. zm.),
 4. Ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. poz. 451 z późn. zm.),
 6. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
  z 2018 r., poz. 209667 z późn. zm.).
 7. Uchwała NR VI/72/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania z Dworca Autobusowego przez przewoźników publicznego transportu zbiorowego.

UWAGA !!!

Ze względu na zaplanowaną w 2019 roku przebudowę terenu Dworca rozpoczęcie korzystania z miejsc parkingowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu możliwe będzie dopiero po zakończeniu przebudowy, które planowane jest na 30 października 2019 r. Ponadto informujemy, że w trakcie przebudowy ograniczona będzie ilość udostępnionych stanowisk odjazdowych i skrócony zostanie czas możliwego postoju autobusów na stanowiskach.