Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – etap III

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – etap III” jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz

Cena oferty: 5.115.730,12 zł (brutto)

Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – 60 m-cy

Oferta spełnia wszystkie postanowienia i warunki określone w Siwz oraz uzyskała łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z określonych w Siwz kryteriów.

Termin zawarcia umowy został wyznaczony na dzień 05.07.2018r.