Weź udział w konsultacjach społecznych

Prezydent Miasta Kalisza zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Analiza kosztów i korzyści wykorzystania pojazdów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz podpisało porozumienia dot. realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług transportu zbiorowego

Z treścią dokumentu zapoznać się można:

 • na stronie internetowej www.kalisz.pl,
 • na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kaliszu bip.kalisz.pl,
 • w holu przy portierni w budynku Ratusza, przy ul. Główny Rynek 20 w godzinach pracy Urzędu,
 • w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w godzinach pracy Zarządu.

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać na „formularzu konsultacyjnym”:

 • drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: sekretariat@mzdik.kalisz.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne AKK”,
 • faksem na nr 48 62 59 85 201,
 • drogą korespondencyjną na adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43,
  62-800 Kalisz z dopiskiem „Konsultacje społeczne AKK” w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. (liczy się data wpływu),
 • bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, ul. Złota 43,
  62-800 Kalisz w godzinach pracy Zarządu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
 • lub ustnie do protokołu w Wydziale Komunikacji Miejskiej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, Dworcowa 1, 62-800 Kalisz, pok. 20, w godzinach pracy Zarządu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Termin złożenia uwag do projektu dokumentu upływa w dniu 23 listopada 2018 r.