Kontrola biletowa

Kontrolerzy mogą prowadzić kontrolę samodzielnie lub w zespołach.

 1. Kategorycznie zabrania się prowadzenia kontroli w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu.
 2. Wygląd kontrolerów w trakcie prowadzenia kontroli musi być schludny, a sposób prowadzenia kontroli kulturalny.
 3. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych kontroler legitymuje się – umieszczonym w widocznym miejscu – identyfikatorem. Na każde żądanie pasażera, kontroler musi umożliwić spisanie swojego numeru służbowego oraz poinformować o miejscu i terminach składania reklamacji.
 4. Kontrola może być podjęta po upływie czasu niezbędnego do skasowania biletu.
 5. Kontrola papierowych biletów jednorazowych polega na sprawdzeniu nadruku powstającym na bilecie w wyniku kasowania oraz sprawdzeniu uprawnień pasażera do ewentualnej ulgi.
 6. W odniesieniu do kart elektronicznych kontrola polega na sprawdzeniu:
  1. w przypadku dokonywania opłaty gotówką zapisaną na karcie (elektroniczną portmonetką):
   • zarejestrowania przejazdu na danym kursie,
   • dokumentów uprawniających do ulgi (w przypadku opłaty ulgowej),
   • przynależności karty do posługującego się nią pasażera na podstawie umieszczonego na karcie zdjęcia – w przypadku karty imiennej,
  2. w przypadku karty z opłaconym biletem okresowym:
   • przynależności karty do posługującego się nią pasażera na podstawie umieszczonego na karcie zdjęcia,
   • zarejestrowania przejazdu na danym kursie,
   • czy wykupiony bilet okresowy uprawnia do danego przejazdu,
   • dokumentów uprawniających do ulgi (w przypadku opłaty ulgowej),
  3. w przypadku karty zarejestrowanej jako bezpłatna: przynależności karty do posługującego się nią pasażera na podstawie umieszczonego na karcie zdjęcia.
 7. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego biletu lub dokumentu upoważniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego – kontroler winien wystawić wezwanie do zapłaty w wysokości ustalonej w Regulaminie KLA.
 8. W tym celu kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera.
 9. W razie odmowy udostępnienia dokumentu oraz niemożności ustalenia tożsamości pasażera, kontroler może zwrócić się do funkcjonariuszy Policji oraz innych organów porządkowych o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości pasażera.
 10. Zabrania się kontrolerom przyjmowania gotówki, przyjmowania przedmiotów od pasażerów tytułem „zastawu”, odprowadzania pasażerów do mieszkań, wyznaczania innych miejsc i terminów zapłaty niż to wynika z druku wezwania do zapłaty.
 11. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony – kontroler ma prawo zatrzymać powyższy dokument.
 12. W trakcie wykonywania czynności służbowych kontroler obowiązany jest udzielać pasażerom informacji w sprawach dotyczących taryf oraz rodzajów biletów, przebiegu linii komunikacyjnych, przepisów porządkowych obowiązujących w pojazdach.
 13. W sprawach spornych pasażer ma prawo w ciągu 7 dni od wystawienia wezwania do zapłaty odwołać się pisemnie do Kaliskich Linii Autobusowych.
 14. Podstawą do rozpatrzenia odwołania będzie wyłącznie dokument w formie pisemnej.
 15. Reklamacje można składać w Punkcie Obsługi Klienta KLA na ulicy Podmiejskiej 2a w Kaliszu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:30.
 16. Reklamacje rozpatrywane będą w oparciu o obowiązujące przepisy.