Nasze zadania

MZDiK jest jednostką zarządzającą całokształtem spraw związanych z drogami na terenie Miasta oraz organizującą i zarządzającą lokalnym transportem zbiorowym.

Do zadań MZDiK należy w szczególności:

 1. opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i parkingów oraz zaliczania dróg do odpowiedniej kategorii,
 2. wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych na podstawie upoważnień udzielonych pracownikom MZDiK przez Prezydenta Miasta Kalisz,
 3. opracowanie projektów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 4. pełnienie funkcji inwestora,
 5. utrzymywanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 6. realizowanie zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 7. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania innych zadań na rzecz obronności,
 8. koordynacja robót w pasie drogowym,
 9. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i arpieniężnych,
 10. prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych, prowadzenie naniesień w pasie drogowym, kontrola ich prawidłowości oraz podejmowanie działań w celu usunięcia obiektów nielegalnie zajmujących pas drogowy,
 11. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 12. przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 13. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 14. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 15. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymaniu dróg,
 16. wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczania objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
 17. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 18. wykonywanie badań, analiz, opinii, ekspertyz oraz zadań związanych z organizacją ruchu na drogach publicznych w Kaliszu,
 19. opiniowanie i opracowywanie projektów organizacji ruchu,
 20. wdrażanie lub przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji jednostkom zobowiązanym do ich wdrożenia,
 21. wykonywanie bieżącej i okresowej kontroli zgodności przekazanej do wdrożenia organizacji ruchu na drogach publicznych,
 22. zarządzanie drogami wewnętrznymi,
 23. utrzymywanie znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych,
 24. opiniowanie tras przejazdu materiałów niebezpiecznych w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
 25. prowadzenie zbiorów danych o ruchu i wypadkach drogowych,
 26. opiniowanie i uzgadnianie planów zagospodarowania oraz projektów różnego typu obiektów, usytuowanych przy drogach publicznych,
 27. podejmowanie działań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Kalisza,
 28. inne zadania związane z zarządzaniem na drogach publicznych w granicach określonych przepisami prawa,
 29. sadzenie, utrzymanie i usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, z wyłączeniem zieleni towarzyszącej ulicom miejskim na obszarach objętych ochroną konserwatorską,
 30. udostępnianie gruntów w prasie drogowym,
 31. zarządzanie parkingami miejskimi,
 32. prowadzenie spraw należących do zarządzającego ruchem na drogach,
 33. budowa parkingów w mieście i połączeń drogowych miasta z istniejącym układem komunikacyjnym,
 34. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, samochodem osobowym, pojazdem samochodowym,
 35. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 36. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozu regularnych osób i przewozów regularnych specjalnych,
 37. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób i rzeczy,
 38. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorców prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne,
 39. prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem wniosków w sprawie wydawania przez Marszałka Województwa zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
 40. prowadzenie ewidencji przewoźników zajmujących się zarobkowym przewozem osób i rzeczy,
 41. kontrola przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z warunkami udzielonej licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
 42. wydawanie zaświadczeń dla operatora publicznego,
 43. zarządzanie komunikacją miejską,
  • zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w szczególności w zakresie:standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych i pętli autobusowych,
  • korzystania z przystanków komunikacyjnych i pętli autobusowych,
  • funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych,
  • funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego,
  • systemu informacji dla pasażera;
 44. badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej,
 45. ustalanie zadań przewozowych w komunikacji miejskiej,
 46. analiza stanu komunikacji miejskiej zmierzająca do podnoszenia jakości usług przewozowych,
 47. określanie sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej,
 48. prowadzenie spraw związanych z określaniem przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
 49. prowadzenie spraw związanych z określaniem przystanków komunikacyjnych i dworców,których właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz informowaniu o stawce opłat za korzystanie z tych obiektów,
 50. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 51. zawieranie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w imieniu Miasta Kalisza na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kalisza,
 52. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, ze zm.), za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 53. wykonywanie zadań, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007,
 54. przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
 55. organizowanie obsługi linii komunikacyjnych na świadczenie usług przewozowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpiecza Miasto Kalisz i zawieranie umów z przewoźnikami na przewozy pasażerskie,
 56. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów rozkładów jazdy dla lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Kalisz,
 57. kontrola świadczonych usług przewozowych,
 58. przygotowywanie projektów założeń taryfowych w komunikacji miejskiej,
 59. dystrybucja biletów obowiązujących w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Kalisz oraz kontrola opłat za przejazdy i egzekucja należności z tytułu przejazdu bez biletu lub bez ważnego biletu,
 60. ustalanie i opiniowanie lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej oraz pętli autobusowych,
 61. budowa, konserwacja i utrzymanie w należytym stanie przystanków komunikacji miejskiej,
 62. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zasad korzystania przez przedsiębiorców z przystanków komunikacji miejskiej zlokalizowanych na publicznych drogach gminnych, innych drogach publicznych, zgodnie z zawartymi porozumieniami z właściwymi zarządcami dróg i drogach wewnętrznych stanowiących mienie komunalne Miasta Kalisz oraz pobieranie opłat z tytułu korzystania z przystanków,
 63. promowanie transportu zrównoważonego i komunikacji miejskiej,
 64. podejmowanie działań zmierzających do realizacji istniejącej strategii i planu transportowego albo do aktualizacji tych dokumentów,
 65. prowadzenie rejestru przewożonych pasażerów, jakości usług i innych danych odnośnie komunikacji publicznej.