Nasze zadania

MZDiK jest jednostką zarządzającą całokształtem spraw związanych z drogami na terenie Miasta oraz organizującą i zarządzającą lokalnym transportem zbiorowym.

Do zadań MZDiK należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, parkingów, przystanków, pętli
  autobusowych oraz węzłów przesiadkowych,
 2. zaliczanie projektowanych dróg do odpowiedniej kategorii,
 3. wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych na podstawie upoważnień udzielonych
  pracownikom MZDiK przez Prezydenta Miasta Kalisza,
 4. opracowywanie projektów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów
  mostowych,
 5. pełnienie funkcji inwestora,
 6. utrzymywanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających
  ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 7. realizowanie zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 8. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania innych zadań
  na rzecz obronności,
 9. koordynowanie robót w pasach drogowych,
 10. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach
  publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach
  przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar
  pieniężnych,
 11. prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych, prowadzenie naniesień w pasie
  drogowym, kontrola ich prawidłowości oraz podejmowanie działań w celu usunięcia obiektów
  nielegalnie zajmujących pas drogowy,
 12. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 13. przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 14. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 15. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 16. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać
  lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 17. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu
  oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób
  i mienia,
 18. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 19. wykonywanie badań, analiz, opinii, ekspertyz oraz zadań związanych z organizacją ruchu na
  drogach publicznych w Kaliszu,
 20. opiniowanie i opracowywanie projektów organizacji ruchu,
 21. wdrażanie lub przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji
  jednostkom zobowiązanym do ich wdrożenia,
 22. wykonywanie bieżącej i okresowej kontroli zgodności przekazanej do wdrożenia organizacji
  ruchu na drogach publicznych,
 23. zarządzanie drogami wewnętrznymi,
 24. utrzymywanie znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych,
 25. opiniowanie tras przejazdu materiałów niebezpiecznych w zakresie określonym odrębnymi
  przepisami,
 26. prowadzenie zbiorów danych o ruchu i wypadkach drogowych,
 27. opiniowanie i uzgadnianie planów zagospodarowania oraz projektów różnego typu obiektów,
  usytuowanych przy drogach publicznych,
 28. podejmowanie działań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa na drogach publicznych
  na terenie Kalisza,
 29. inne zadania związane z zarządzaniem na drogach publicznych w granicach określonych
  przepisami prawa,
 30. sadzenie, utrzymanie i usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
  z wyłączeniem zieleni towarzyszącej ulicom miejskim na obszarach objętych ochroną
  konserwatorską,
 31. udostępnianie gruntów w pasie drogowym,
 32. zarządzanie parkingami miejskimi,
 33. prowadzenie spraw należących do zarządzającego ruchem na drogach,
 34. budowanie parkingów w mieście i połączeń drogowych miasta z istniejącym układem
  komunikacyjnym,
 35. wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu
  osób taksówką, samochodem osobowym, pojazdem samochodowym,
 36. wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy
  przewozie rzeczy,
 37. wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych
  specjalnych osób,
 38. wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie
  krajowego przewozu osób i rzeczy,
 39. wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorców prowadzenia
  przewozów drogowych na potrzeby własne,
 40. uzgadnianie wniosków w sprawie wydawania przez Marszałka Województwa zezwoleń na
  wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
 41. prowadzenie ewidencji przewoźników zajmujących się zarobkowym przewozem osób i rzeczy,
 42. kontrola przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego
  lub przewozów na potrzeby własne z warunkami udzielonej licencji, zezwolenia lub
  zaświadczenia,
 43. wydawanie Operatorom zaświadczeń, potwierdzających posiadanie uprawnień do
  wykonywania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 44. badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym,
  z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej,
 45. analiza stanu komunikacji miejskiej zmierzająca do podnoszenia jakości świadczonych usług
  przewozowych,
 46. określanie sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach
  o charakterze użyteczności publicznej,
 47. przygotowywanie projektów uchwał określających warunki oraz zasady pobierania opłat za
  korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców oraz węzłów przesiadkowych, których
  właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz,
 48. pobieranie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców oraz węzłów
  przesiadkowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz,
 49. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania prowadzącego do zawarcia umowy
  o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 50. zawieranie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  w imieniu Miasta Kalisza na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta
  Kalisza,
 51. przygotowywanie projektów uchwał ustalających wysokość opłat za przewóz oraz innych
  opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z
  2015 r. poz. 915, z późn. zm), za usługę świadczoną przez Operatora w zakresie publicznego
  transportu zbiorowego,
 52. podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących publicznego transportu
  zbiorowego ,o których mowa w art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007,
 53. przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
 54. opracowywaniem rozkładów jazdy dla lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez
  Miasto Kalisz,
 55. kontrola przewoźników, o której mowa w ustawie o transporcie drogowym (Dz. U. 2016 r. poz.
  1907 z późn. zm),
 56. kontrola jakości świadczonych usług przez Operatora publicznego transportu zbiorowego,
 57. opiniowanie lokalizacji, ustalanie, budowa i utrzymywanie w należytym stanie przystanków
  komunikacji miejskiej oraz pętli autobusowych,
 58. przygotowywanie projektów uchwał określających warunki oraz zasad pobierania opłat za
  zamieszczanie informacji o rozkładach jazdy na przystankach, dworcach oraz węzłach
  przesiadkowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz,
 59. pobieranie opłat oraz zamieszczanie informacji o rozkładach jazdy na przystankach, dworcach
  oraz węzłach przesiadkowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz,
 60. promowanie transportu zrównoważonego i komunikacji miejskiej,
 61. opracowywanie i aktualizacja planu transportowego oraz podejmowanie działań zmierzających
  do jego realizacji,
 62. zbieranie danych odnośnie ilości przewożonych pasażerów, jakości usług i innych danych
  odnośnie komunikacji publicznej,
 63. nabywanie taboru autobusowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego i zawieranie
  umów umożliwiających korzystanie z taboru autobusowego przez Operatorów publicznego
  transportu zbiorowego,
 64. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z drogi i umieszczaniem ich na
  parkingu strzeżonym, w myśl ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 128).