Aktualności

Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym (powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WKM-48-01).

Załączniki:

 1. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółka jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1٭ – (WKM-48-02).
 2. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych, przynajmniej jednej z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie transportem drogowym.
 3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2٭ – (WKM-48-03).
 4. Dokumenty (oryginały lub kserokopie i oryginały do wglądu) potwierdzające, że znajduje się on w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:
  • 9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
  • 5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego.Zabezpieczenie finansowe potwierdza się określonymi dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w postaci:
   rocznego sprawozdania finansowego lub dokumentów potwierdzających:

   • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnym aktywami,
   • posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
   • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
   • własność nieruchomości.
 5. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust.1 pkt 4٭(nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy), albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, którym nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy (art. 5c ust. 1 pkt 4٭) – (WKM-48-04).
 6. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: – (WKM-48-05)
  • markę, typ,
  • rodzaj/przeznaczenie,
  • numer rejestracyjny,
  • numer VIN,
  • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
 7.  Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.
  ٭ ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji Miejskiej
ul. Dworcowa 1, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Dworzec PKP
Odbiór dokumentów: Dworzec PKP
Nadzór (uwagi): Kierownik Wydziału Komunikacji

tel. 723 183 001

Termin:

W jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż w przeciągu miesiąca od daty otrzymania dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony o miesiąc.
Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wypełnij wniosek,
 2. Skompletuj dokumenty,
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 4. Przyjdź osobiście w wyznaczonym terminie do Urzędu po odbiór licencji.

Opłaty:

opłata administracyjna za udzielenie licencji:

700 zł – przy ważności licencji od 2 do 15 lat
800 zł – przy ważności licencji powyżej 15 do 30 lat
900 zł – przy ważności licencji powyżej 30 do 50 lat

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie wnioskowanej licencji jednego lub więcej niż jednego pojazdu : pobiera się opłatę jw., powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd.

Za wydanie wypisu z wnioskowanej licencji na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera : się opłatę w wysokości 1% opłaty jw., stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji : pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Upoważnienie, jeżeli przedsiębiorca wykonujący przewozy nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje) : pobiera się opłatę 17zł.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie należy złożyć do Prezydenta Miasta Kalisza, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Następnie Prezydent Miasta Kalisza przekazuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu:
723 183 001, fax: 62/ 59 85 201

Opłatę można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. nr 04 1020 2212 0000 5702 0387 6125 – opłata administracyjna za udzielenie licencji,
 • przelewem na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa.

Uwaga! Dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata za licencję na krajowy transport drogowy osób” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo – licencja na krajowy transport drogowy osób”,

 1. Opłatę za wydanie licencji i wypisów z tej licencji należy uiścić przed złożeniem wniosku.
 2. Możliwe jest doręczenie licencji za pośrednictwem poczty (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru), wówczas na wniosku należy zaznaczyć taką formę odbioru.
 3. Złożyć wniosek o wydanie licencji i odebrać licencję w imieniu przedsiębiorcy może osoba, która posiada:
  a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
  b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.:
  oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
  oryginał umowy spółki,
  statut jednostki lub podmiotu.
 4. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.
 5. W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi.
 6. O udzielenie licencji może ubiegać się tylko przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka prawa handlowego, stowarzyszenie wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 7. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowca uprawnia do wykonywania przewozu wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 9. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym nie uprawnia do do wykonywania transportu drogowego taksówką lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
 10. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą nie uprawnia do wykonywania transportu drogowego taksówką lub samochodem osobowym.
 11. Oświadczenia stanowiące załączniki do wniosku o wydanie licencji (art. 8 ust.3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym٭ ) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 12. Przy ocenie sytuacji finansowej (zabezpieczenia finansowego) stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2013r., poz. 713).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916).

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób lub rzeczy

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób lub rzeczy (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WKM-58-01).

Załączniki:

 1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będzie pełnić rolę zarządzającego transportem (WKM-58-02).
 2. Oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust.2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (WKM-58-03).
 3. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem.
 4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków związanych z wymogiem zdolności finansowej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Przedsiębiorca swoją zdolność finansową wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę roczne sprawozdanie finansowe, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9 000 euro w przypadku wykorzystania tylko jednego pojazdu i 5 000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Audytorem upoważnionym do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych, jest biegły rewident w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (audytor = biegły rewident). Inną upoważnioną osobą do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych jest: członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, przedsiębiorca będący osobą fizyczną. Do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego zobowiązane są spółki handlowe (osobowe i kapitałowe), spółki cywilne osób prawnych, a także inne osoby prawne.
  Przedsiębiorca, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego może udokumentować swoją zdolność finansową w sposób wskazany w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, czyli za pomocą takiego zabezpieczenia jak: gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone wyżej (co najmniej równej 9 000 euro w przypadku wykorzystania tylko jednego pojazdu i 5 000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.).
 5. Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (WKM-58-04).
 6. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki określone w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz (nie orzeczono wobec tych osób zakazu wykonywania zawodu kierowcy) (WKM-58-05).
 7. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia.
 8. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 następujących osób:
 • będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową;
 • prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy;
 • zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy (WKM-58-06);

UWAGA: Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:

 • markę, typ;
 • rodzaj/przeznaczenie;
 • numer rejestracyjny;
 • numer VIN;
 • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

wzór wykazu do pobrania (WKM-58-07)

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji Miejskiej,
ul. Dworcowa 1, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Dworzec PKP
Odbiór dokumentów: Dworzec PKP
Nadzór (uwagi): Kierownik Wydziału Komunikacji Miejskiej
tel. 723 183 001

Termin:

W jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż w przeciągu miesiąca, a w należycie uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony o miesiąc.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wypełnij wniosek,
 2. Skompletuj dokumenty,
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 4. Przyjdź osobiście w wyznaczonym terminie do Urzędu po odbiór licencji.

Opłaty:

Opłata administracyjna za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób lub rzeczy : 1000 zł

Okres ważności zezwolenia : na czas nieoznaczony

w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie wnioskowanego zezwolenia jednego lub więcej niż jednego pojazdu : pobiera się opłatę jw., powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd.

 

Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia : pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia : pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

Koszt upoważnienia umożliwiającego składanie wniosku i odbiór decyzji innej osobie niż wnioskodawca (patrz dodatkowe informacje): 17 zł

Tryb odwoławczy:

Odwołanie należy złożyć do Prezydenta Miasta Kalisza, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Następnie Prezydent Miasta Kalisza przekazuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu:
723 183 001, fax: 62/ 59 85 201

 1. Opłatę można uiścić:
  • przelewem na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. nr 04 1020 2212 0000 5702 0387 6125 – opłata administracyjna za udzielenie licencji,
  • przelewem na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa
   Uwaga! Dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata za zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo – zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego”.
 2. Opłatę za udzielenie zezwolenia uiszcza się przed złożeniem wniosku.
 3. Możliwe jest doręczenie zezwolenia za pośrednictwem poczty (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru), wówczas na wniosku należy zaznaczyć taką formę odbioru.
 4. Złożyć wniosek o wydanie zezwolenia i odebrać zezwolenie wraz z wypisami w imieniu przedsiębiorcy może osoba, która posiada:
  1. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
  2. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.:
   • oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
   • oryginał umowy spółki,
   • statut jednostki lub podmiotu.
 5. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.
 6. W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdów zgłoszonych do zezwolenia – również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi.
  (np. umowa leasingu, upoważnienie do dysponowania, umowa użyczenia).
 7. „Zawód przewoźnika drogowego rzeczy” oznacza działalność każdego przedsiębiorcy wykonującego w celach zarobkowych transport rzeczy, środkami takimi, jak pojazd silnikowy (których maksymalna dopuszczalna prędkość nie przekracza 40 km/h) lub zespół pojazdów, zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydaje się gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdu przewożącego rzeczy przekracza 3,5 tony.
 8. „Zawód przewoźnika drogowego osób” oznacza działalność każdego przedsiębiorcy użytkującego pojazdy silnikowe o odpowiedniej konstrukcji i wyposażeniu, przeznaczone do przewozu ponad dziewięciu osób, łącznie z kierowcą, w celu świadczenia usług przewozu osób dostępnych publicznie lub dostępnych dla pewnych grup osób w zamian za opłatę ponoszoną przez osobę przewożoną lub prze organizatora transportu.
 9. Baza eksploatacyjna – miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.
 10. Audytorem upoważnionym do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, jest biegły rewident w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (audytor = biegły rewident).
 11. Osobą zarządzającą operacjami transportowymi mającą rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem (zarządzający transportem) może być pracownik, dyrektor, udziałowiec, właściciel (współwłaściciel), przedsiębiorca, członek organu zarządzającego, posiadający certyfikat kompetencji zawodowych oraz wymóg dobrej reputacji.
 12. Przewoźnik powinien posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich, są to lokale, w których są prowadzone (przechowywane): dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku, wszelkie inne wymagane dokumenty.
 13. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z rodzajem przewozów w nim określonych.
 14. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zawiesza się lub cofa, jeżeli właściwy organ stwierdzi, że jego posiadacz nie spełnia już co najmniej jednego z wymogów określonych w art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.
 15. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dania ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przewoźnik jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.
 16. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie uprawnia do:
  • wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
  • wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym;
  • wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 17. Zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 18. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponad liczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. (art. 11a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym).

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (DZ.U.UE.L.09.300.51).
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1414 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2013r,poz. 713).
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r. poz. 916).

Przebudowa ul. Północnej w Kaliszu na odcinku od km 0+400 do km 0+700

Zamówienie zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową nr 33/2016 
z dnia 30.03.2016r., z zadania jednorocznego pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec”.

Cel zadania:

Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych poprzez budowę (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec.

Zakres wykonanej przebudowy:

W ramach zadania przebudowano 300 mb ulicy Północnej o nawierzchni gruntowej. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m oraz obustronnie pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 2 x 1 m.

Okres realizacji prac budowlanych: 02.08.2016r. – 26.08.2016r.

Całkowita wartość zadania: 161 026,03

Kwota dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego: 45 000,00 zł

Wkład własny: 116 026,03 zł

Jednostka realizująca zadanie: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

Przebudowa ul. Północnej w Kaliszu na odcinku od km 0+700 do km 1+060

Inwestycję zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową nr 35/2017 z dnia 03.04.2017r., w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Cel zadania:

Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych poprzez budowę (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec.

Zakres wykonanej przebudowy:

Zadanie obejmowało 360 mb ulicy Północnej od km 0+700,0 do km 1+060. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m oraz obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 1 m.

Okres realizacji prac budowlanych: 21.09.2017r. – 16.10.2017r.

Całkowita wartość zadania: 259 664,84 zł

Kwota dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego: 54 000,00 zł

Wkład własny: 205 664,84 zł

Jednostka realizująca zadanie: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu.