Uzgodnienie zasad i warunków korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Kalisz

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

Uzgodnienie zasad i warunków korzystania z przystanków,
których właścicielem jest Miasto Kalisz

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W KALISZU

WYDZIAŁ LICENCJI I KONTROLI

ul. Dworcowa 1, 62-800 Kalisz
tel. 723183001

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

OPŁATY:

1. Opłata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo:

17 zł

Opłatę można wnieść:

 • przelewem na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa za pełnomocnictwo

UWAGI:

 1. Przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać do wglądu oryginały tych dokumentów.
 2. Złożyć wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i odebrać uzgodnienie w imieniu przedsiębiorcy może osoba, która posiada:
 3. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
 4. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.:
  1. oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
  1. oryginał umowy spółki,
  1. statut jednostki lub podmiotu.
 5. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie oraz udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.
 6. Przewoźnik zobowiązany jest do przestrzegania rozkładu jazdy, zatrzymywania się na przystankach wyłącznie w celu i na czas konieczny do umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Postój autobusu możliwy jest wyłącznie na pętlach autobusowych lub przystankach początkowym i końcowym,
  o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu miejsca.
 7. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest odpłatne. Stawki opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych określone zostały w uchwale nr XV/184/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz.
 8. Opłatę miesięczną stanowiącą iloczyn ilości zatrzymań w ciągu miesiąca (zgodnie z rozkładem jazdy) oraz stawki opłaty za jedno zatrzymanie, operator/przewoźnik zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy, w ciągu 15 dni, po zakończeniu miesiąca, za który dokonywane jest wyliczenie opłaty miesięcznej.
 9. Udostępnienie (uzgodnienie) przystanków komunikacyjnych może zostać cofnięte w przypadku stwierdzenia:
 10. nieprzestrzegania rozkładu jazdy i przez to utrudniania korzystania z przystanków przez innych
  użytkowników,
 11. wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,
 12. stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności poprzez blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym użytkownikom,
 13. niepowiadomienia o zmianie rozkładu jazdy lub listy przystanków, z których przewoźnik korzysta,
 14. zaprzestania działalności w zakresie przewozu osób.
 15. Pozostałe warunki organizator szczegółowo określa w wydanym przewoźnikowi uzgodnieniu zasad korzystania z przystanków.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.).
 2. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2019 poz. 2475 z późn. zm.).
 3. Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012
  w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. 2018 r., poz. 202).
 4. Uchwała Nr XXXIX/528/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
  z późn. zm.
 5. Uchwała nr XV/184/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ul. Złotej 43. Z administratorem można kontaktować się: listownie:
62-800 Kalisz ul. Złota 43, telefonicznie: +48 62 / 598 52 00 lub e-mailowo: sekretariat@mzdik.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Można się z nim kontaktować: listownie: 62-800 Kalisz ul. Złota 43, telefonicznie: +48 62 / 598 52 00 lub e-mailowo: iod@mzdik.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu załatwienia sprawy, której dotyczy wniosek na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (obowiązek wynikający z przepisów ustawy o transporcie drogowym z dnia
6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.).

Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane w mogą być przekazywane podmiotom, z usług których będzie korzystał Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w Kaliszu w celu realizacji wniosku.

Przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do załatwienia sprawy wskazanej we wniosku, do której dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 • Wykaz przystanków komunikacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *