Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym (powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WKM-48-01).

Załączniki:

 1. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółka jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1٭ – (WKM-48-02).
 2. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych, przynajmniej jednej z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie transportem drogowym.
 3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2٭ – (WKM-48-03).
 4. Dokumenty (oryginały lub kserokopie i oryginały do wglądu) potwierdzające, że znajduje się on w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:
  • 9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
  • 5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego.Zabezpieczenie finansowe potwierdza się określonymi dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w postaci:
   rocznego sprawozdania finansowego lub dokumentów potwierdzających:

   • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnym aktywami,
   • posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
   • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
   • własność nieruchomości.
 5. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust.1 pkt 4٭(nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy), albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, którym nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy (art. 5c ust. 1 pkt 4٭) – (WKM-48-04).
 6. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: – (WKM-48-05)
  • markę, typ,
  • rodzaj/przeznaczenie,
  • numer rejestracyjny,
  • numer VIN,
  • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
 7.  Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.
  ٭ ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji Miejskiej
ul. Dworcowa 1, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Dworzec PKP
Odbiór dokumentów: Dworzec PKP
Nadzór (uwagi): Kierownik Wydziału Komunikacji

tel. 723 183 001

Termin:

W jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż w przeciągu miesiąca od daty otrzymania dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony o miesiąc.
Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wypełnij wniosek,
 2. Skompletuj dokumenty,
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 4. Przyjdź osobiście w wyznaczonym terminie do Urzędu po odbiór licencji.

Opłaty:

opłata administracyjna za udzielenie licencji:

700 zł – przy ważności licencji od 2 do 15 lat
800 zł – przy ważności licencji powyżej 15 do 30 lat
900 zł – przy ważności licencji powyżej 30 do 50 lat

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie wnioskowanej licencji jednego lub więcej niż jednego pojazdu : pobiera się opłatę jw., powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd.

Za wydanie wypisu z wnioskowanej licencji na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera : się opłatę w wysokości 1% opłaty jw., stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji : pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Upoważnienie, jeżeli przedsiębiorca wykonujący przewozy nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje) : pobiera się opłatę 17zł.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie należy złożyć do Prezydenta Miasta Kalisza, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Następnie Prezydent Miasta Kalisza przekazuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu:
723 183 001, fax: 62/ 59 85 201

Opłatę można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. nr 04 1020 2212 0000 5702 0387 6125 – opłata administracyjna za udzielenie licencji,
 • przelewem na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa.

Uwaga! Dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata za licencję na krajowy transport drogowy osób” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo – licencja na krajowy transport drogowy osób”,

 1. Opłatę za wydanie licencji i wypisów z tej licencji należy uiścić przed złożeniem wniosku.
 2. Możliwe jest doręczenie licencji za pośrednictwem poczty (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru), wówczas na wniosku należy zaznaczyć taką formę odbioru.
 3. Złożyć wniosek o wydanie licencji i odebrać licencję w imieniu przedsiębiorcy może osoba, która posiada:
  a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
  b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.:
  oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
  oryginał umowy spółki,
  statut jednostki lub podmiotu.
 4. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.
 5. W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi.
 6. O udzielenie licencji może ubiegać się tylko przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka prawa handlowego, stowarzyszenie wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 7. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowca uprawnia do wykonywania przewozu wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 9. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym nie uprawnia do do wykonywania transportu drogowego taksówką lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
 10. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą nie uprawnia do wykonywania transportu drogowego taksówką lub samochodem osobowym.
 11. Oświadczenia stanowiące załączniki do wniosku o wydanie licencji (art. 8 ust.3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym٭ ) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 12. Przy ocenie sytuacji finansowej (zabezpieczenia finansowego) stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2013r., poz. 713).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916).