Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WKM-46-01)

Załączniki:

 1. Zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w art. 5 c ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym¹ (WKM 46-02).
 2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym¹ (WKM 46-03).
 3. Dowód osobisty (do wglądu) przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy.
 4. Oświadczenie o spełnieniu wymogów, określonych w art. 39a ust. 1 pkt 1-4. (WKM 46-05) (nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy).
 5. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: (WKM 46-04).
 • markę, typ,
 • rodzaj/przeznaczenie,
 • numer rejestracyjny,
 • numer VIN,
 • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu należy załączyć dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim.

6. Dowód wniesienia opłaty.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji Miejskiej
ul. Dworcowa 1, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Dworzec PKP
Odbiór dokumentów: Dworzec PKP
Nadzór (uwagi): Kierownik Wydziału Komunikacji
tel. 723 183 001

Termin:

Do 14 dni

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wypełnij wniosek,
 2. Skompletuj dokumenty,
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 4. Przyjdź osobiście w wyznaczonym terminie do Urzędu po odbiór licencji.

Opłaty:

 • opłata administracyjna za udzielenie licencji:

200 zł – od każdego pojazdu przy ważności licencji od 2 do 15 lat,
250 zł – od każdego pojazdu przy ważności licencji powyżej 15 do 30 lat,
300 zł – od każdego pojazdu przy ważności licencji powyżej 30 do 50 lat,

10% – opłat j.w. w przypadku wniosku o zmianę licencji.

 • opłata skarbowa:

upoważnienie, jeżeli przedsiębiorca wykonujący przewozy nie składa wniosku osobiście : pobiera się opłatę 17 zł.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie należy złożyć do Prezydenta Miasta Kalisza, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Następnie Prezydent Miasta Kalisza przekazuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu:
723 183 001, fax: 62/ 59 85 201

1. Opłatę można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. nr 04 1020 2212 0000 5702 0387 6125 – opłata administracyjna za udzielenie licencji,
 • przelewem na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa.
  Uwaga! Dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata za licencję taxi” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo – licencja taxi”.

2. Opłatę za udzielenie licencji i ewentualne wydanie wypisów uiszcza się przed złożeniem wniosku.

3. Możliwe jest doręczenie licencji za pośrednictwem poczty (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru), wówczas na wniosku należy zaznaczyć taką formę odbioru.

4. Złożyć wniosek o wydanie licencji i odebrać licencję w imieniu przedsiębiorcy może osoba, która posiada:

a) pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo

b) dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.:

 • oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • oryginał umowy spółki,
 • statut jednostki lub podmiotu.

5. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

6. W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu również dokument stwierdzający prawo do dysponowania.

7. O udzielenie licencji może ubiegać się tylko przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka prawa handlowego, stowarzyszenie wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

8. Licencja jest dokumentem uprawniającym przedsiębiorcę do zarobkowego wykonywania transportu drogowego taksówką, dotyczy określonego pojazdu i obszaru, i jest wydawana na czas nie krótszy niż 2 lata, nie dłuższy niż 50 lat.

9. Licencje udzielane przez Prezydenta Miasta Kalisza obejmują obszar miasta Kalisza.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r. poz. 916).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2013r.,poz. 713).