Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WKM-47-01).

Załączniki:

 1. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółka jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1٭ – (WKM-47-02).
 2. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych, przynajmniej jednej z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie transportem drogowym.
 3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2٭ – (WKM-47-03).
 4. Dokumenty (oryginały lub kserokopie i oryginały do wglądu) potwierdzające, że przedsiębiorca posiada odpowiednią zdolność finansową. Przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe.

Zabezpieczenie finansowe potwierdza się określonymi dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro:

rocznym sprawozdaniem finansowym lub dokumentami potwierdzającymi:

 • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
 • posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
 • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
 • własność nieruchomości.

5. Dowód wniesienia opłaty (patrz opłaty i dodatkowe informacje).

٭ Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji Miejskiej
ul. Dworcowa 1, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Dworzec PKP
Odbiór dokumentów: Dworzec PKP
Nadzór (uwagi): Kierownik Wydziału Komunikacji

tel. 723 183 001

Termin:

W jak najkrótszym terminie, nie dłużej jak w przeciągu miesiąca od daty otrzymania dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony o miesiąc.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wypełnij wniosek,
 2. Skompletuj dokumenty,
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 4. Przyjdź osobiście w wyznaczonym terminie do Urzędu po odbiór licencji.

Opłaty:

opłata administracyjna za udzielenie licencji:

800 zł – przy ważności licencji od 2 do 15 lat,
900 zł – przy ważności licencji powyżej 15 do 30 lat,
1000 zł – przy ważności licencji powyżej 30 do 50 lat,

Upoważnienie, jeżeli przedsiębiorca wykonujący przewozy nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje) : pobiera się opłatę 17 zł.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie należy złożyć do Prezydenta Miasta Kalisza, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Następnie Prezydent Miasta Kalisza przekazuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu:
723 183 001, fax: 62/ 59 85 201

1. Opłatę można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. nr 04 1020 2212 0000 5702 0387 6125 – opłata administracyjna za udzielenie licencji,
 • przelewem na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa. Uwaga! Dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata za licencję na krajowy transport drogowy rzeczy w zakresie pośrednictwa” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo – licencja na krajowy transport drogowy rzeczy w zakresie pośrednictwa”.

2. Możliwe jest doręczenie licencji za pośrednictwem poczty (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru), wówczas na wniosku należy zaznaczyć taką formę odbioru.

3. Złożyć wniosek o wydanie licencji i odebrać licencję w imieniu przedsiębiorcy może osoba, która posiada:

a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo

b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.:

 • oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • oryginał umowy spółki,
 • statut jednostki lub podmiotu.

4. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

5. Udzielenie licencji może ubiegać się tylko przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka prawa handlowego, stowarzyszenie wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

6. Licencja jest dokumentem wydawanym na czas nie krótszy niż 2 lata, nie dłuższy niż 50 lat.

7. Licencji udziela się na wniosek przedsiębiorcy, po uiszczeniu opłaty.

8. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy nie uprawnia do wykonywania przewozów drogowych.

9. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

10. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy obejmuje pośrednictwo w przewozach krajowych i międzynarodowych.

11. Przy ocenie sytuacji finansowej (zabezpieczenia finansowego) stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r. poz. 916).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2013 r., poz. 713).