Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WKM-51-01).

Załączniki:

 1. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców (plik do pobrania WKM-51-02).
 2. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych (plik do pobrania WKM-51-03).
 3. Dowód wniesienia opłaty (patrz opłaty i dodatkowe informacje).

Do wglądu:

 1. Dokument stwierdzający tożsamość przedsiębiorcy/wnioskodawcy.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji Miejskiej, ul. Dworcowa 1, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Dworzec PKP
Odbiór dokumentów: Dworzec PKP
Nadzór (uwagi): Kierownik Wydziału Komunikacji Miejskiej  tel. 723 183 001

Termin:

Do 14 dni

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty.
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami.
 3. Przyjdź osobiście w wyznaczonym terminie do Urzędu po odbiór zaświadczenia.

Opłaty:

Opłata administracyjna za wydanie zaświadczenia: 500 zł – zaświadczenie wydaje się na czas nieokreślony,

 • opłata administracyjna za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku: 100 zł,
 • opłata skarbowa: 17 zł – upoważnienie, jeżeli przedsiębiorca wykonujący przewozy nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje),
 • za zmianę zaświadczenia polegającą na zmianie danych w nim zawartych: 25 zł,
 • za wydanie wypisu ze zmienionego zaświadczenia: 10 zł,
 • za wydanie wypisu na kolejny pojazd niezgłoszony do wniosku: 100 zł.

Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu:
723 183 001, fax: 62/ 59 85 201

1. Opłatę można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. nr 04 1020 2212 0000 5702 0387 6125 – opłata administracyjna za wydanie zaświadczenie,
 • przelewem na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa.

Uwaga! Dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata za zaświadczenie na potrzeby własne” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo – zaświadczenie na potrzeby własne”.

2. Dowód opłaty za wydanie zaświadczenie potwierdzającego zgłoszenie należy załączyć do wniosku.

3. Możliwe jest doręczenie zaświadczenia za pośrednictwem poczty (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru), wówczas na wniosku należy zaznaczyć taką formę odbioru.

4. Złożyć wniosek o wydanie zezwolenia i odebrać zezwolenie w imieniu przedsiębiorcy może osoba, która posiada:

a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo

b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.:

 • oryginał umowy spółki – do wglądu
 • statut jednostki lub podmiotu.

5. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

6. W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdów – również konieczny jest dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.

7. O wydanie zaświadczenia może ubiegać się tylko przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka prawa handlowego, stowarzyszenie wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

8. Zaświadczenie jest dokumentem uprawniającym przedsiębiorcę do wykonywania przewozów na potrzeby własne i jest wydawane na czas nieokreślony.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1414 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r. poz. 916).