Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WKM-49-01).

Załączniki:

 1. Kserokopia licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób.
 2. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
 3. Schemat połączeń z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (mapkę).
 4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi (patrz dodatkowe informacje).
 5. Zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach.
 6. Cennik.
 7. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
 8. Dowód wniesienia opłaty (patrz opłaty i dodatkowe informacje).

Do wglądu:

 1. Dokument stwierdzający tożsamość przedsiębiorcy/wnioskodawcy.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji Miejskiej
ul. Dworcowa 1, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Dworzec PKP
Odbiór dokumentów: Dworzec PKP
Nadzór (uwagi): Kierownik Wydziału Komunikacji Miejskiej

tel. 723 183 001

Termin:

Od dnia złożenia wniosku z kompletem załączników – w ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty.
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami.
 3. Sprawdź czy czy właściciele lub zarządzający przystankami lub obiektami dworcowymi potwierdzili uzgodnienie zasad korzystania z przystanków.
 4. Przyjdź osobiście w wyznaczonym terminie do Urzędu po odbiór zezwolenia.

Opłaty:

 • opłata administracyjna za udzielenie zezwolenia: na obszarze m. Kalisza na obszarze m. Kalisza i sąsiedniego powiatu:

100 zł – przy ważności zezwolenia do 1 roku,
150 zł – przy ważności zezwolenia do 2 lat,
200 zł – przy ważności zezwolenia do 3 lat,
250 zł – przy ważności zezwolenia do 4 lat,
300 zł – przy ważności zezwolenia do 5 lat.

 • opłata administracyjna za udzielenie zezwolenia: na obszarze m. Kalisza i sąsiedniego powiatu:

350 zł – przy ważności zezwolenia do 1 roku,
400 zł – przy ważności zezwolenia do 2 lat,
450 zł – przy ważności zezwolenia do 3 lat,
550 zł – przy ważności zezwolenia do 4 lat,
600 zł – przy ważności zezwolenia do 5 lat,

 • opłata skarbowa:

Upoważnienie, jeżeli przedsiębiorca wykonujący przewozy nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje) : pobiera się opłatę 17 zł.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie należy złożyć do Prezydenta Miasta Kalisza, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Następnie Prezydent Miasta Kalisza przekazuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu:
723 183 001, fax: 62/ 59 85 201

1. Opłatę można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. nr 04 1020 2212 0000 5702 0387 6125 – opłata administracyjna za udzielenie licencji,
 • przelewem na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa.Uwaga! Dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnego przewozu osób” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo – zezwolenie na wykonywanie regularnego przewozu osób”.

2. Opłata administracyjna za wydanie wypisu z zezwolenia wynosi, na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku 1% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

3. Złożyć wniosek o wydanie zezwolenia i odebrać zezwolenie w imieniu przedsiębiorcy może osoba, która posiada:

 1. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
 2. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.:
 • oryginał wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • oryginał umowy spółki,
 • statut jednostki lub podmiotu.

4. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

5. O udzielenie zezwolenia może ubiegać się tylko przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka prawa handlowego, stowarzyszenie wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego posiadająca licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

6. Zezwolenie jest dokumentem uprawniającym przedsiębiorcę do zarobkowego wykonywania regularnego przewozu osób na konkretnej linii komunikacyjnej i jest wydawane na czas nie dłuższy niż 5 lat.

7. Zezwolenia udzielane przez Prezydenta Miasta Kalisza obejmują obszar miasta Kalisza i sąsiedniego powiatu.

8. W przypadku kopii należy przedłożyć oryginał do wglądu.

9. Analizę sytuacji rynkowej (art. 22a ust. 3 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.).

10. O uzgodnienie zasad korzystania z przystanków na terenie Miasta Kalisza wniosek należy złożyć do Prezydenta Miasta Kalisza (do wniosku należy załączyć kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób (kserokopia licencji na przewóz osób autokarem), proponowany rozkład jazdy, mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Kalisza, wykaz obsługiwanych przystanków, w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Kalisza miejsca postoju dla pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.).
 2. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 nr 5 poz. 13 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 kwietnia 2012 r w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. poz. 451).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r. poz. 916).
 5. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.).
 6. Uchwała Nr XXXIX/528/2013 z póź. zm. Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.