Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WKM-50-01).

Załączniki:

 1. Kopia licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób.
 2. Informacja określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu.
 3. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
 4. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.
 5. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi.
 6. Dowód wniesienia opłaty (patrz opłaty i dodatkowe informacje).

Do wglądu:

 1. Dokument stwierdzający tożsamość przedsiębiorcy/wnioskodawcy

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji Miejskiej ul. Dworcowa 1, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Dworzec PKP
Odbiór dokumentów: Dworzec PKP
Nadzór (uwagi): Kierownik Wydziału Komunikacji w Kaliszu
tel. 723 183 001

Termin:

Od dnia złożenia wniosku z kompletem załączników – w ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty.
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami.
 3. Przyjdź osobiście w wyznaczonym terminie do Urzędu po odbiór zezwolenia.

Opłaty:

Opłata administracyjna za udzielenie zezwolenia:

 • na obszarze m. Kalisza:

50 zł – przy ważności zezwolenia do 1 roku,
75 zł – przy ważności zezwolenia do 2 lat,
100 zł – przy ważności zezwolenia do 3 lat,
125 zł – przy ważności zezwolenia do 4 lat,
150 zł – przy ważności zezwolenia do 5 lat.

 • na obszarze m. Kalisza i sąsiedniego powiatu:

175 zł – przy ważności zezwolenia do 1 roku,
200 zł – przy ważności zezwolenia do 2 lat,
225 zł – przy ważności zezwolenia do 3 lat,
275 zł – przy ważności zezwolenia do 4 lat,
300 zł – przy ważności zezwolenia do 5 lat.

 • opłata skarbowa:

upoważnienie, jeżeli przedsiębiorca wykonujący przewozy nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje): pobiera się opłatę 17 zł.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie należy złożyć do Prezydenta Miasta Kalisza, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Następnie Prezydent Miasta Kalisza przekazuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu:
723 183 001, fax: 62/ 59 85 201

1. Opłatę można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. nr 04 1020 2212 0000 5702 0387 6125 – opłata administracyjna za udzielenie zezwolenia,
 • przelewem na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowaUwaga! Dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnego specjalnego przewozu osób” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo – zezwolenie na wykonywanie regularnego specjalnego przewozu osób”.

2. Opłata administracyjna za wydanie wypisu z zezwolenia wynosi, na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku 1% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

3. Opłatę za udzielenie zezwolenia uiszcza się przed złożeniem wniosku.

4. Złożyć wniosek o wydanie zezwolenia i odebrać zezwolenie w imieniu przedsiębiorcy może osoba, która posiada:

a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo

b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.:

 • oryginał wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • oryginał umowy spółki,
 • statut jednostki lub podmiotu.

5. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

6. O udzielenie zezwolenia może ubiegać się tylko przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka prawa handlowego, stowarzyszenie wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego posiadająca licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

7. Zezwolenie jest dokumentem uprawniającym przedsiębiorcę do zarobkowego wykonywania regularnego specjalnego przewozu osób na konkretnej linii komunikacyjnej i jest wydawane na czas nie dłuższy niż 5 lat.

8. Przewóz osób dotyczy określonej grupy osób, która będzie uprawniona do korzystania z tego przewozu.

9. Zezwolenia udzielane przez Prezydenta Miasta Kalisza obejmują obszar miasta Kalisza i sąsiedniego powiatu.

10. W przypadku kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.).
 2. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 nr 5 poz. 13 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 kwietnia 2012 r w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. poz. 451).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r. poz. 916).
 5. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).
 6. Uchwała Nr XXXIX/528/2013 z późn. zm. Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.