Wymagane dokumenty

Uprawnienia do zwolnień w opłatach za przejazdy w autobusach Kaliskich Linii Autobusowych

 

Przejazdy bezpłatne (100%)
Osoby uprawnione Wymagane dokumenty
1 Posłowie i senatorowie – ustawowo legitymacja poselska lub senatorska
2 Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych zaliczanych do I gr. inwalidzkiej – ustawowo książeczka inwalidy wojennego (wojskowego), lub legitymacja osoby represjonowanej, wystawiona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
3 Osoby, które ukończyły 70 lat dokumenty potwierdzające wiek i tożsamość
4 Dzieci w wieku do 4 lat dokument potwierdzający wiek dziecka
5 Dzieci niepełnosprawne do rozpoczęcia nauki w szkole oraz towarzyszący im opiekun ·      legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego (druk: MEN-I/52/2),

·      legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia wydana przez Powiatowy (Wojewódzki) Zespół Orzekania  o Niepełnosprawności

·      orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający o niepełnosprawności

6 Dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, oddziałach integracyjnych, szkołach i oddziałach specjalnych oraz towarzyszący im opiekun ·      legitymacja szkolna dla dziecka niepełnosprawnego (druk MEN-I/50a-N/2),

·      legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie  ukończyła 16 roku życia  wydana przez Powiatowy (Wojewódzki) Zespół Orzekania  o Niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

7 Osoby niepełnosprawne uczęszczające do środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej  oraz towarzyszący im opiekun zaświadczenie o uczęszczaniu do środowiskowego domu samopomocy lub warsztatów terapii zajęciowej, wydane na dany rok kalendarzowy, wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej

·      Warsztat Terapii Zajęciowej, Kalisz, ul. Kościuszki 24

·      „Miłosierdzie” Warsztat Terapii Zajęciowej, Kalisz, ul. Złota 21, ul. Targowa 3/5/7

·      „TULIPAN”, Kalisz, ul. Widok 77

·      „Tęcza”- Wolica

8 Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz towarzyszący im opiekun ·      legitymacja osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym wydana przez Powiatowy (Wojewódzki) Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

·      wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I gr. inwalidów, wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

·      wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej Ministrowi SWiA albo Szefowi ABW lub Szefowi AW stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów, wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

·      orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

·      orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

·      zaświadczenie ZUS o zaliczeniu wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji, wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

·      wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

·      wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

·      zaświadczenie KRUS o zaliczeniu wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji, wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

·      legitymacja emeryta-rencisty wojskowego I grupy, wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

·      legitymacja emeryta-rencisty policyjnego I grupy wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

9 Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność spowodowana jest chorobami wzroku ·      legitymacja osoby niepełnosprawnej przez Powiatowy (Wojewódzki) Zespół Orzekania o Niepełnosprawności z wpisem potwierdzającym umiarkowany stopień niepełnosprawności 04-O
10 Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół i ośrodków opiekuńczych w dni nauki szkolnej na trasie dom – szkoła, ośrodek opiekuńczy – szkoła dokumenty osoby niepełnosprawnej
11 Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi

·      legitymacja Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia

·      legitymacja Zasłużony Honorowy Dawca Krwi,

zaświadczenie wydane przez RCKiK w Kaliszu potwierdzające  oddanie co najmniej 15 litrów (kobiety) lub 18 litrów (mężczyźni) krwi wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

12 „Kalisz Rodzina 3+” (dzieci i młodzież) „Karta Kalisz Rodzina 3+”, oraz dokument potwierdzający wiek dziecka lub legitymacja szkolna/studencka. Pasażer posiadający kartę KLA       Sp. z o.o  w autobusie nie ma obowiązku okazywać ważnej legitymacji szkolnej lub karty „Kalisz Rodzina 3+”.
13 Osoby świadczące pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989r., decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
14  Osoby nie wykonujące pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Uwaga: opiekun towarzyszący w podróży osobie niepełnosprawnej musi mieć ukończone 13 lat.

Uprawnienia do ulg w opłatach za przejazdy w autobusach Kaliskich Linii Autobusowych

 

Przejazdy ulgowe (50%)
Osoby uprawnione Wymagane dokumenty
1 Studenci szkół wyższych – ustawowo ·      legitymacja studencka (bez ograniczeń wiekowych),

·      legitymacja słuchacza kolegium

2 Uczniowie i studenci będący obywatelami RP, a uczący się w zagranicznych szkołach wyższych do ukończenia 26 roku życia międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) wraz z dowodem osobistym lub paszportem potwierdzającym obywatelstwo
3 Kombatanci i osoby represjonowane nie będące inwalidami – ustawowo legitymacja wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
4 Dzieci od 4 do rozpoczęcia nauki w szkole dokument potwierdzający wiek dziecka
5 Dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

do 24 roku życia

legitymacja szkolna

druk: MEN-I/50a/

6 Emeryci i renciści legitymacja emeryta – rencisty
7 „Kalisz Rodzina 3+” (rodzice lub opiekunowie prawni) Karta „Kalisz Rodzina 3+”, oraz dokument pozwalający ustalić tożsamość osoby uprawnionej. Pasażer posiadający kartę KLA Sp. z o. o.  w autobusie nie ma obowiązku okazywać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub karty „Kalisz Rodzina 3+”

Uwaga: Uprawnieni winni posiadać i okazywać w czasie kontroli dokumenty potwierdzające uprawnienia oraz dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości (dokument ze zdjęciem).