Wymagane dokumenty

Uprawnienia do zwolnień  w opłatach za przejazdy w autobusach Kaliskich Linii Autobusowych

Przejazdy bezpłatne (100%)

Osoby uprawnione

Wymagane dokumenty

1

Posłowie i senatorowie – ustawowo

legitymacja poselska lub senatorska

2

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych zaliczanych do I gr. Inwalidzkiej – ustawowo

książeczka inwalidy wojennego (wojskowego), lub legitymacja osoby represjonowanej, wystawiona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

3

Dzieci w wieku do 4 lat

dokument potwierdzający wiek dziecka

4

Osoby, które ukończyły 70 lat

dokumenty potwierdzające wiek i tożsamość

5

Dzieci niepełnosprawne do rozpoczęcia nauki w szkole oraz towarzyszący im opiekun

 • legitymacja przedszkolna (druk: MENiS/181/2),

 • legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia wydana przez Powiatowy (Wojewódzki) Zespół Orzekania   o Niepełnosprawności

 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający   o niepełnosprawności

6

Dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, oddziałach integracyjnych, szkołach i oddziałach specjalnych oraz towarzyszący im opiekun

 • legitymacja szkolna (druk MEN I/51/2),

 • legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie  ukończyła 16 roku życia wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

7

Osoby niepełnosprawne uczęszczające do środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej  oraz towarzyszący im opiekun

zaświadczenie o uczęszczaniu do środowiskowego domu samopomocy lub warsztatów terapii zajęciowej, wydane na dany rok kalendarzowy, wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej

 • Warsztat Terapii Zajęciowej, Kalisz, ul. Kościuszki 24

 • „Miłosierdzie” Warsztat Terapii Zajęciowej, Kalisz, ul. Złota 21,    ul. Targowa 3/5/7

 • „TULIPAN”, Kalisz, ul. Widok 77

 • „Tęcza”- Wolica

8

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz towarzyszący im opiekun

 • legitymacja osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym wydana przez Powiatowy (Wojewódzki) Zespół Orzekania o Niepełnosprawności,

 • wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I gr. Inwalidów,

 • wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej Ministrowi SWiA albo Szefowi ABW lub Szefowi AW stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,

 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,

 • orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji

 • zaświadczenie ZUS o zaliczeniu wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,

 • orzeczenie lekarza rzeczoznawcy KRUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

 • orzeczenie komisji lekarskiej KRUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

 • zaświadczenie KRUS o zaliczeniu wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,

 • legitymacja emeryta-rencisty wojskowego I grupy,

 • legitymacja emeryta-rencisty policyjnego I grupy.

9

Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół w dni nauki szkolnej na trasie dom – szkoła, ośrodek opiekuńczy – szkoła

Dokumenty osoby niepełnosprawnej

10

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi będący mieszkańcami Kalisza

legitymacje wydane przez PCK wraz z dokumentem tożsamości potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej oraz zamieszkiwanie na terenie Kalisza:

 • Legitymacja Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia

 • Legitymacja Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Wzór odznaki na legitymacjach – serduszka

11

„Kalisz Rodzina 3+” (dzieci)

„Karta Kalisz Rodzina 3+”, oraz dokument pozwalający ustalić tożsamość osoby uprawnionej. Pasażer posiadający kartę KLA       Sp. z o.o  w autobusie nie ma obowiązku okazywać ważnej legitymacji szkolnej lub karty „Kalisz Rodzina 3+”.

Uwaga: opiekun towarzyszący w podróży osobie niepełnosprawnej musi mieć ukończone 13 lat.

 

Uprawnienia do ulg  w opłatach za przejazdy w autobusach Kaliskich Linii Autobusowych

 

Przejazdy ulgowe (50%)

Osoby uprawnione

Wymagane dokumenty

1

Studenci szkół wyższych – ustawowo

 • legitymacja studencka (bez ograniczeń wiekowych)

 • legitymacja słuchacza kolegium (MENiS-II/183)

2

Studenci szkół wyższych będący obywatelami RP, a uczący się w zagranicznych szkołach wyższych do ukończenia 26 roku życia

międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) wraz z dowodem osobistym lub paszportem potwierdzającym obywatelstwo

3

Kombatanci i osoby represjonowane nie będące inwalidami – ustawowo

legitymacja wydana przez Urząd ds. Kombatantów    i Osób Represjonowanych

4

Dzieci od 4 do 7 lat

 • dokument potwierdzający wiek dziecka

 • legitymacje przedszkolne druk: MEN-I/52/2, MEN-I/53/2, MEN-I/54/2

5

Dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

do 24 roku życia

legitymacja szkolna

druk: MENiS II/180/2; ART-II/292/3, MEN-I/50/2

6

Emeryci i renciści

 • legitymacja emeryta – rencisty
 • legitymacja osoby uprawnionej do renty socjalnej (rodzinnej)

7

„Kalisz Rodzina 3+” (rodzice lub opiekunowie prawni)

Karta „Kalisz Rodzina 3+”, oraz dokument pozwalający ustalić tożsamość osoby uprawnionej. Pasażer posiadający kartę KLA Sp. z o. o.  w autobusie nie ma obowiązku okazywać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub karty „Kalisz Rodzina 3+”

Uwaga: Uprawnieni winni posiadać i okazywać w czasie kontroli dokumenty potwierdzające uprawnienia oraz dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości (dokument ze zdjęciem).