Zezwolenia dla pojazdów ciężarowych

Wydanie zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu do wjazdu na drogę oznakowaną znakiem B-5 „zakaz wjazdu samochodów
ciężarowych” i B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t”

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Posiadacz pojazdu, którego dotyczy wniosek.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek (formularz do pobrania) powinien zawierać:
  • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa firmy),
  • w przypadku prowadzenia punktu handlowego – określenie jego lokalizacji (np. numer punktu lub działki),
  • cel wjazdu,
  • dane pojazdu (marka, numer rejestracyjny).
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców.
 3. Dokument, na podstawie którego odbywa się przewóz, np. list przewozowy, aktualne umowy bądź inne dokumenty potwierdzające konieczność wjazdu do strefy ograniczeń.
 4. Kopię dowodu/ów rejestracyjnego/ych należących do wnioskodawcy.

Miejskie załatwienia sprawy:

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Inżynierii Ruchu ul. Złota 43 (pokój 112)

Termin:

Od dnia złożenia wniosku z kompletem załączników – w ciągu 7 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu miesiąca.

Sposób załatwiania sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty.
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami.

Opłaty:

brak opłat

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 roku, Nr 19, poz. 115
z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Informacja dodatkowe:

Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62 59 85 220, fax: 62 / 59 85 201, e-mail: sekretariat@mzdik.kalisz.pl